"Jeżeli los ofiaruje ci skrzydła... nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi!"

Seneka


Jesteśmy grupą nauczycieli pracujących od wielu lat w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu. Praca w szkole daje nam możliwość dostrzegania potrzeb dzieci i młodzieży przez pryzmat środowisk lokalnych, w których żyją. Pomysł założenia Fundacji zrodził się z chęci niesienia dodatkowej pomocy uczniom naszej szkoły w sferze działalności: edukacyjnej, profilaktycznej, sportowej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej.
Poprzez działania Fundacji pragniemy wpływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, by uczniowie stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Znajomość środowiska lokalnego pozwala nam na udzielanie skutecznego wsparcia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno zdolnym, jak i niepełnosprawnym. Wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpływa na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, podnosi poczucie własnej wartości i ułatwia wejście w dorosłe życie.

Głównymi celami prowadzonej przez nas Fundacji są:

  1. działalność na rzecz dzieci i ich rodzin,
  2. działalność edukacyjna, informacyjna, profilaktyczna, sportowa, doradcza, szkoleniowa, kulturalna, opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna skierowana głównie do dzieci i ich rodzin Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu,
  3. wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów,
  4. promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród środowiska lokalnego,
  5. integracja środowiska,
  6. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
  7. wspieranie absolwentów Zespołu Szkół nr 31 o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Chcemy umożliwić młodym ludziom rozwój intelektualny i fizyczny oraz kształtowanie kompetencji społecznych, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ich szans na odniesienie sukcesu edukacyjnego, społecznego, zawodowego i życiowego.

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało".

J. Korczak

 

"Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może - pomóż".

J. Korczak